Приватний вищий навчальний заклад «Український медичний університет імені Княгині Ольги»

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами
засновників (власників)
Приватного вищого
навчального закладу
«Український медичний університет
імені Княгині Ольги»
Протокол № 10
від «25» травня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про
відділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства

Приватного вищого навчального закладу «Український медичний університет імені Княгині Ольги»

Київ 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства (далі Відділ) є структурним підрозділом Приватного вищого навчального закладу «Український медичний університет імені Княгині Ольги» (далі – Університет).

1.2. Відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

1.3. Діяльність Відділу регулюється законодавством України («Про освіту», «Про вищу освіту»), «Статутом університету», діючим законодавством України щодо правил порядку та перебування іноземних громадян в Україні, нормативно-правовими документами з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн, рішенням Вченої ради Університету, даним положенням та іншими нормативними актами).

1.4. Начальник Відділу та інші працівники Відділу приймаються на посади і звільняються з посад наказом ректора відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Кваліфікаційні вимоги, функціональні обов’язки, права, відповідальність начальника Відділу та інших працівників Відділу регламентуються посадовими інструкціями, які затверджуються у відповідності до встановленого в Університеті порядку.

1.6. Начальник Відділу керує всією діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на Відділ завдань і функцій.

1.7. Начальник Відділу або особа, яка виконує його обов’язки, мають право підпису документів, що направляються від імені Університету з питань, що входять у компетенцію Відділу і які визначаються посадовою інструкцією.

1.8. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими службами і структурними підрозділами Університету, а також в межах своєї компетенції зі сторонніми організаціями.

1.9. За неналежне виконання посадових обов’язків і порушення трудової дисципліни працівники Відділу несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Участь у роботі щодо залучення іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання в Університет.

2.2. Постановка на міграційний облік іноземних громадян за місцем перебування, контроль за рухом контингенту і оформлення відповідної документації.

2.3. Сприяння студентам – іноземним громадянам або особам без громадянства в проходженні процедури визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

2.4. Вирішення питань щодо організації проходження іноземними громадянами/особами без громадянства – студентами Університету медичного обстеження.

2.5. Ознайомлення студентів іноземних громадян/осіб без громадянства з правилами перебування на території України.

2.6. Вирішення питань, пов’язаних з навчанням, побутовими умовами та безпекою іноземних громадян/осіб без громадянства.

2.7. Сприяння в ознайомленні студентів іноземних громадян/осіб без громадянства з культурою та традиціями народу України.

2.8. Підтримання зв’язку з випускниками Університету – громадянами іноземних держав.

2.9. Взаємодія з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування і навчання іноземних громадян.

2.10. Ведення документообігу Відділу.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Спільно з приймальною комісією університету здійснення роботи по залученню іноземних громадян на навчання в Університет.

3.2. Оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання і документів на в’їзд в Україну.

3.3. Сприяє зустрічі іноземних громадян в місцях проходження прикордонного контролю (аеропорти, вокзали тощо).

3.4. Ознайомлення іноземних громадян та осіб без громадянства з законами України, що стосуються правил перебування іноземних громадян та осіб без громадянства на території України, статутом Університету, контроль їх виконання і забезпечення їх дотримання.

3.5. Постановка на міграційний облік іноземних громадян/осіб без громадянства – студентів Університету (оформлення та реєстрація посвідок на тимчасове перебування в Україні на період навчання), контроль за термінами дії посвідок.

3.6. Сприяння у наданні адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання на період навчання і зняття з реєстрації місця проживання по закінченні навчання, оформлення відповідної документації.

3.7. Підготовка проектів наказів (розпоряджень) щодо особового складу студентів Університету – іноземних громадян/осіб без громадянства.

3.8. Організація та контроль проходження медичного обстеження студентами Університету – іноземними громадянами/особами без громадянства.

3.9. Контроль наявності у іноземних громадян/осіб без громадянства – студентів Університету діючих полісів медичного страхування.

3.10. Оформлення студентських квитків іноземним громадянам/особам без громадянства.

3.11. Підготовка і проведення зборів, зустрічей керівництва Університету зі студентами – іноземними громадянами/особами без громадянства з питань навчання та перебування на території України.

3.12. Підготовка та подання звітності про склад контингенту іноземних громадян, які навчаються в Університеті, за всіма формами навчання.

3.13. Ведення обліку студентів Університету – іноземних громадян/осіб без громадянства.

3.14. Контроль проведення навчального процесу відповідно до вимог державних стандартів освіти та виконання навчальних планів і програм.

3.15. Контроль академічної успішності студентів – іноземних громадян/осіб без громадянства.

3.16. Сприяння студентам – іноземним громадянам в проходженні процедури визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

3.17. Ведення діловодства відділу, формування та ведення особових справ студентів – іноземних громадян/осіб без громадянства.

3.18. Взаємодія з посольствами іноземних держав в Україні з питань навчання, дисципліни.

3.19. Підтримання зв’язку з випускниками Університету – громадянами іноземних держав.

3.20. Листування та відповіді на запити іноземних громадян щодо навчання в Університеті.

4. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Відділ має право:

 • запитувати та отримувати від керівництва Університету та структурних підрозділів Університету інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і функцій, вносити проекти наказів, що стосуються роботи відділу;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи зі студентами Університету – іноземними громадянами/особами без громадянства;
 • брати участь у нарадах при розгляді питань, віднесених до компетенції Відділу;

4.2. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, а також надання сприяння в виконанні своїх посадових обов’язків і прав. Відповідальність за невиконання покладених на Відділ функцій і завдань несе начальник Відділу. Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з посадовими інструкціями та чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

5.1. Відділ роботи з іноземними студентами взаємодіє зі структурними підрозділами Університету з наступних питань:

 • з деканатами, кафедрами з питань навчання, успішності, навчальної дисципліни іноземних студентів/осіб без громадянства;
 • з Президентом – з питання укладання договорів на надання платних освітніх і наукових послуг, контролю за своєчасною оплатою навчання;
 • з планово-фінансовим відділом університету – з питань встановлення розміру плати за навчання за договорами на надання платних освітніх і наукових послуг, вартості проживання в студентському гуртожитку тощо;
 • з керівництвом студентських гуртожитків Університету – з питань заселення, проживання, контролем за дотриманням Правил проживання у студентському гуртожитку з боку іноземних громадян/осіб без громадянства;
 • з відділом виховної роботи зі студентами – з питань організації позанавчальної та виховної роботи зі студентами університету – іноземними громадянами;
 • з Ректором – з питань дотримання студентами – іноземними громадянами правил внутрішнього розпорядку, правил проживання в студентському гуртожитку, дисципліни і поведінкою за межами університету;
 • з приймальною комісією Університету – з питань організації набору і прийому іноземних громадян/осіб без громадянства для навчання в університет;
 • з медичним пунктом Університету – з питання медичного обслуговування і своєчасного проходження медичного обстеження іноземними громадянами;
 • з канцелярією Університету – з питання організації документообігу.

5.2. Відділ взаємодіє зі сторонніми організаціями з питань:

 • відділами СБУ, МВС, – з питань перебування іноземних громадян на території України, профілактики вчинення іноземними громадянами – студентами університету правопорушень і злочинів;
 • управлінням з питань оформлення запрошень на в’їзд іноземних громадян з метою навчання, оформлення посвідок на тимчасове перебування на період навчання та зняття з обліку по закінченні навчання;
 • з Центром надання адміністративних послуг м. Києва – з питань реєстрації місця проживання на період навчання і зняття з реєстрації по закінченні навчання іноземних громадян;
 • Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу київської міської ради, Радою Ректорів вищих навчальних закладів м. Києва – з питань навчання і перебування іноземних громадян;
 • Національним центром академічної мобільності з питань визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, та визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти;
 • посольствами України за кордоном та посольствами іноземних держав на території України з питань перебування, забезпечення безпеки, додержання іноземними громадянами встановлених правил і законодавства України, організації зустрічей та спільних заходів (виховних, організаційних) тощо.

Президент
Д. О. Ковалевський