Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII

Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)

 1. Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію.
 2. Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії/доктора мистецтва;
  • диплом доктора наук.
 3. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються назва закладу вищої освіти (наукової установи), що видав цей документ (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі закладу вищої освіти (наукової установи) – також назва такого підрозділу), а також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках – професійну кваліфікацію.
 4. Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва є додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.
 5. Документ про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою освітньою програмою заклади вищої освіти виготовляють і видають власні документи про вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої освіти.
 6. Документи про вищу освіту державного зразка для осіб, які навчаються за державним замовленням, виготовляються закладами вищої освіти та видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту включається у вартість навчання. Гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 7. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами вищої освіти, у тому числі іноземними, освітніми програмами заклади вищої освіти мають право виготовляти та видавати спільні дипломи за зразком, визначеним спільним рішенням учених рад таких закладів вищої освіти.
 8. У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) заклад вищої освіти має право виготовляти та видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою закладу вищої освіти.
 9. Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Докладніше


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193

ПЕРЕЛІК
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка

Диплом молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою)

Найменування документа про вищу освіту, прізвище, ім’я, по батькові випускника, найменування вищого навчального закладу (наукової установи), що видав (видала) диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу – найменування такого підрозділу), рік закінчення вищого навчального закладу,
кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках – освітня програма, професійна кваліфікація), серія та реєстраційний номер диплома, що присвоюється під час проведення державної реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, дата його видачі, найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи), інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби).

Додаток до диплома

найменування додатка, серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома, реєстраційний номер та дата видачі додатка, прізвище, ім’я, по батькові та дата народження випускника,
інформація про попередній документ про освіту, найменування вищого навчального закладу, що видав диплом (у разі здобуття вищої освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу – найменування такого підрозділу), строк навчання, форма навчання, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках – освітня програма, професійна кваліфікація), дата прийняття відповідного рішення екзаменаційної комісії, періоди практики, академічні та професійні права, дата вступу до вищого навчального закладу та дата його закінчення, результати навчання із зазначенням навчальних дисциплін, годин, кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінок, балів кваліфікаційна робота (тема, час виконання, оцінка), інформація про атестацію, додаткова інформація (тип вищого навчального закладу, умови вступу, найменування всіх вищих навчальних закладів (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, вимоги освітньої програми, навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, система контрольних заходів, шкала оцінок), найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу, підпис, прізвище та ініціали голови екзаменаційної комісії, інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби).

Додаток до диплома європейського зразка, що виготовляється за формою, затвердженою Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою, Радою Європи і UNESCO/CEPES

найменування додатка, серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома, реєстраційний номер та дата видачі додатка, прізвище, ім’я, по батькові та дата народження випускника,
інформація про здобуту кваліфікацію (кваліфікація випускника (здобутий ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація (у деяких випадках – освітня програма, професійна кваліфікація), найменування і статус вищого навчального закладу (наукової установи), який виконував освітню програму та присвоїв кваліфікацію, мови навчання), кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій, зміст та результати навчання (форма навчання, вимоги освітньої програми та результати навчання за нею, детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них, кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали, схема оцінювання, довідник з розподілу оцінок, загальна класифікація присвоєної кваліфікації), академічні та професійні права, додаткова інформація (найменування всіх вищих навчальних закладів (наукових установ) (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація, строки навчання в кожному з них, інформація про атестацію, контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), інформація про попередній документ про освіту), найменування посади, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи), відомості про національну систему вищої освіти, інформація про легалізацію документа про освіту та/або проставлення апостилю на документі про освіту (у разі потреби).

Докладніше