Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється Магістр
Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я
Назва спеціальності 222 Медицина
Обмеження щодо форм навчання Дозволяється підготовка тільки за очною (денною) формою навчання
Кваліфікація освітня, що присвоюється Магістр медицини
Кваліфікація професійна Лікар
Кваліфікація в дипломі Магістр медицини. Лікар.
Опис предметної області Об’єкт діяльності – охорона здоров’я населення; профілактика, діагностика та лікування захворювань людини.

Цілі навчання – формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з загальної та професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров’я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів, фізіологічних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів; лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій; питань трудової, судової та військової експертизи.

Теоретичний зміст предметної області:
складають навчальні нормативні та вибіркові дисципліни циклів загальної та професійної підготовки.

Методи, методики та технології: професійні знання та вміння щодо здійснення діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього діагнозу, проведення диференційної діагностики; знання принципів лікування та профілактики, застосовування технологій управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати):
найпоширеніші сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

 1. Іноземна мова
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Історія України та української культури
 4. Філософія
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 6. Латинська мова та медична термінологія
 7. Історія медицини
 8. Медична біологія
 9. Медична та біологічна фізика
 10. Медична хімія
 11. Біологічна та біоорганічна хімія
 12. Анатомія людини
 13. Гістологія, цитологія та ембріологія
 14. Фізіологія
 15. Медична інформатика
 16. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 17. Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 18. Патоморфологія
 19. Патофізіологія
 20. Фармакологія
 21. Гігієна та екологія
 22. Пропедевтика внутрішньої медицини
 23. Пропедевтика педіатрії
 24. Загальна хірургія
 25. Радіологія
 26. Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична генетика
 27. Внутрішня медицина у тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
 28. Внутрішня медицина
 29. Педіатрія
 30. Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 31. Хірургія
 32. Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
 33. Хірургія у тому числі дитяча хірургія
 34. Акушерство і гінекологія
 35. Соціальна медицина, громадське здоров’я
 36. Урологія
 37. Оториноларингологія
 38. Офтальмологія
 39. Неврологія
 40. Медична психологія
 41. Психіатрія, наркологія
 42. Дерматологія, венерологія
 43. Фізична реабілітація, спортивна медицина
 44. Судова медицина. Медичне право України
 45. Інфекційні хвороби
 46. Епідеміологія та принципи доказової медицини
 47. Паліативна та хоспісна медицина
 48. Онкологія та радіаційна медицина
 49. Травматологія і ортопедія
 50. Фтизіатрія
 51. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 52. Екстрена та невідкладна медична допомога
 53. Загальна практика (сімейна медицина)
 54. Клінічна анатомія і оперативна хірургія
 55. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина»
 56. Охорона праці в галузі
 57. Догляд за хворими (практ)
 58. Сестринська практика
 59. Виробнича лікарська практика
 60. Фізичне виховання